ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
กลุ่ม/ฝ่าย
เบอร์โทรสำนักงาน
เบอร์ต่อ
เบอร์มือถือ/เบอร์บ้าน
76
 
 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 ฝ่ายข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
 0 2282 5042
 258, 217, 260
 -
77
  นางสาวกฤติยา โอวาท
 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 กลุ่มงานตรวจการสหกรณ์
 02-6285437
 260
 
78
  -
 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 ฝ่ายจัดที่ดิน
 0 2281 0523
 409
 
79
  นายสุริยะ คำปวง
 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 ฝ่ายควบคุมการถือครองที่ดิน
 022818200
 405
 
80
 
 สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 ฝ่ายสำรวจแผนที่
 0 2628 5144
 562
 
81
  นายนิกิต อารยพิทักษ์
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ผู้อำนวยการ
 022801341
 201
 
82
  นายอาจอง กุลเสวตร์
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 026289018, 022818190, 026285533
 202,204,205,206,207
 
83
  นางภัทราสม ร่วมเย็น
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ
 026285536
 216,218
 
84
 
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษา
 022828725
 210
 -
85
  นายชาญชัย นิมิตรมงคล
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์
 022818180
 
 084-0219684
86
  นายอุดม นวลหนูปล้อง
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์
 026285535,022810032
 211,215,212
 
87
  นางอารีย์ ฉายโช้น
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซึ้อและบริการ
 022821227,022821226
 203,208
 04-0130643
88
 
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ผู้อำนวยการกลุ่มวเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ
 026285534,026285152
 219,209
 
89
  นายบุญโชว์ สมทรง
 สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
 ผู้อำนวยการ
 0 2281 0098
 805
 0 1174 3726
90
  นายสุรินทร์ วทัญญู
 สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 0 2281 3373
 267
 0 8142 25847

หน้า 6 / 43
[ กลับไปหนึ่งหน้า ] [ หน้าถัดไป ]

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ]