ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
กลุ่ม/ฝ่าย
เบอร์โทรสำนักงาน
เบอร์ต่อ
เบอร์มือถือ/เบอร์บ้าน
316
  นายภูวรินทร์ บุญเม่น
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
 หัวหน้านิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
 0 5574 5517
 -
 08 1872 1583
317
  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
 สหกรณ์จังหวัดตาก
 0 5551 1022, 0 5554 0978
 -
 08 1885 0771
318
  นางสุจิตรา สินสกลวัฒน์
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 -
 111
 085-055-8418
319
  นายพงษ์พันธ์ เอกอัตชัย
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
 หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 0-5551-1022
 103
 081-7775536
320
  แสนหาญ กาญจนคงคา
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 -
 102
 089-568-4661
321
  นางสาวกมลวรรณ นุชัย
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
 055-511022
 105
 08-1260-8876
322
  นางภรดี แจ้งสุวรรณ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 -
 114
 087-194-8940
323
  นายปรีฎา เจียไพบูลย์
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด
 055-554-154
  -
 081-952-2059
324
  นางละเอียด วงศ์สุข
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 0 5622 1059
 -
 08 1972 3949
325
  นายประเวศ ศรีรักษา
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 -
 26
 081-973-3886
326
  นายวิทย์ เชี่ยววัฒกี
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 -
 12
 081-324-2978
327
  นางณัฐสินี นาคพงศ์
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 -
 19
 018-971-3100
328
  นายทรงยศ ไชยมงคล
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
 -
 13
 081-972-8230
329
  ดูรายละเอียดที่ webhost.cpd.go.th/nakhonsawan
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 
 
 
330
  นายพิศิษฐ์ ฉันท์แต่ง
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
 หัวหน้านิคมสหกรณ์เก้าเลี้ยว
 -
 24
 089-36081697

หน้า 22 / 43
[ กลับไปหนึ่งหน้า ] [ หน้าถัดไป ]

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ]