ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร : สรุปรายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย

รายงานแบ่งตามเขตตรวจราชการ /จังหวัด          ทั้งหมด- - >7,339 กลุ่ม
ที่
ชื่อกลุ่มเกษตรกร
สถานที่ตั้ง
จำนวนสมาชิก
สถานะ
90
กลุ่มเกษตรกรทำนาสามกอ
58 หมู่ 2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110 โทร. 0 3520 1786
 84
 ดำเนินการ
91
กลุ่มเกษตรกรทำนาสามตุ่ม
46 หมู่ 1 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110 โทร. 0 1904 8213
 270
 ดำเนินการ
92
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแถว
- ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110
 42
 ดำเนินการ
93
กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนาบ้านละมุ
46 หมู่ 3 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210 โทร. 0 1948 9961
 45
 ดำเนินการ
94
กลุ่มเกษตรกรทำนาหลักชัย
- ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13230
 
 อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
95
กลุ่มเกษตรกรทำนาสามเมือง
- ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13230
 
 อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
96
กลุ่มเกษตรกรทำนาลาดบัวหลวง
- ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13230
 
 อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
97
กลุ่มเกษตรกรทำนาบางพระครู
หมู่ 1 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13260
 99
 เลิกกลุ่มเกษตรกร
98
กลุ่มเกษตรกรทำนาแก้วฟ้า
- ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13270
 
 เลิกกลุ่มเกษตรกร
99
กลุ่มเกษตรกรทำนาช่างเหล็ก
หมู่ 3 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13190
 48
 เลิกกลุ่มเกษตรกร
100
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพแตง
หมู่ 2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13190
 36
 เลิกกลุ่มเกษตรกร
101
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคลัง
วัดธรรมโชติการาม หมู่ 5 ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250
 43
 เลิกกลุ่มเกษตรกร
102
กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำเต้า
วัดบางปลาหมอ หมู่ 6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250
 92
 เลิกกลุ่มเกษตรกร
103
กลุ่มเกษตรกรทำนาบางชะนี
24/1 หมู่ 3 ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250
 51
 เลิกกลุ่มเกษตรกร
104
กลุ่มเกษตรกรทำนาบางปะแดง
หมู่ 9 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160
 113
 เลิกกลุ่มเกษตรกร

<<ไปหน้าก่อน ( Back )>> <<ไปหน้าถัดไป ( Next )>> หน้าที่ 141 / 497


ไปที่ หมายเลข หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | More