กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรอกแบบสำรวจ   ผลสำรวจรายข้อ  ผลสำรวจรายกลุ่มผู้กรอก  สรุปผลสำรวจ   
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2551

  เพศ ชาย หญิง
  วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
  สถานภาพ    

  1. ท่านพอใจต่อการบริการด้านวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ท่านได้รับบริการ
ด้านวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. ประสิทธิภาพของระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน
 2. ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเกี่ยวกับระบบงาน
 3. การเอาใจใส่ในการบริการและให้คำปรึกษา
  4. การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาการใช้งานระบบ
  5. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการสถิติ
 ภาพรวม ต่อการบริการด้านการวิเคราะห์และวางระบบของ ศูนย์สารสนเทศ "กรมส่งเสริมสหกรณ์"

  1.ข้อเสนอแนะ สำหรับ การบริการด้านวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

  2. ท่านพอใจต่อการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารของศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ท่านได้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
ที่ให้บริการในเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
และในเอกสารเผยแพร่
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. ข้อมูลมีความทันสมัย
 2. ข้อมูลมีความครอบคลุม
 3. ข้อมูลมีความถูกต้อง
  4. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
  5. ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
      สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
  7. รูปแบบการนำเสนอ (ความสวยงาม,เข้าใจง่าย,
      ขนาดรูปเล่ม)
 ภาพรวม ต่อการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพที่ให้บริการ ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเอกสารเผยแพร่


ประเด็นที่ท่านได้รับบริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. การจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และป้ายบอก
     ถึงที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. การจัดทำข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
     พ.ศ.2540
 3. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผย
     ข้อมูลข่าวสาร
  4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในส่วนราชการ
     และประชาชนทราบ เช่น การอบรม
  5. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  7. การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว
 ภาพรวม ต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ประเด็นที่ท่านได้รับบริการ
ด้านความพึงพอใจค่อบุคลากรในการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. ความชัดเจนของคำแนะนำในการให้บริการ
 2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
 3. การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการบริการ
  4. การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
  5. ความมีมนุษยสัมพันธ์
 ภาพรวม ความพึงพอใจต่อบุคลากรในการให้บริการ

  2. ข้อเสนอแนะ สำหรับ การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

  3. ท่านพอใจต่อการบริการด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อีเมล์ และเว็บไซต์ ของศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
       มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ท่านได้รับบริการด้านบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. ความเหมาะสมของช่องทางในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์/หนังสือ/วาจา
 2. ความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  4. ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
  5. การมีจิตใจให้บริการ (Service Mind)
  6. มารยาทในการให้บริการ
  7. จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ
 ภาพรวม ต่อการบริการด้านการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์


ประเด็นที่ท่านได้รับบริการด้านเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Internet และ Intranet)
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
 2. ความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์
 3. ความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์
  4. รูปแบบ/ดีไซด์ของเว็บไซต์
  5. เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
  6. การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  7. เนื้อหาสาระของข้อมูลในเว็บไซต์
  8. ความรวดเร็วในการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
  9. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
  10. การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  11. การตอบข้อซักถามผ่านเว็บไซต์
 ภาพรวม ต่อการบริการด้านเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Internet และ Intranet)


ประเด็นที่ท่านได้รับบริการด้านอีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. ท่านคิดว่าอีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการสื่อสารในการทำงานของท่านมากน้อยเพียงใด
 2. ความถึ่ หรือระยะเวลาของการเข้าใช้งานอีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ของท่านต่อ 1 สัปดาห์ มากน้อยเพียงใด
 3. หากศูนย์สารสนเทศ ให้พื้นที่อีเมล์ของท่านเพิ่มมากขึ้น ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีมากน้อยเพียงใด
  4. ความสะดวกในการเข้าใช้อีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์
  5. ความเร็วในการเข้าถึงอีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์
  6. การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานอีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์ มากน้อยเพียงใด
  ภาพรวม ต่อการบริการด้านอีเมล์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประเด็นที่ท่านได้รับบริการด้านระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามปัญหา
 2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
 3. ความรู้ที่ได้จากการใช้อินเทอร์เน็ต
  4. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
  5. การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  6. ความเร็วในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
  7. ความง่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเครือข่าย
  ภาพรวม ต่อการบริการด้านระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตของกรมส่งเสริมสหกรณ์

  3.ข้อเสนอแนะ สำหรับ การบริการด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อีเมล์ และเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

  2.ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนการบริการทางด้านเทคโนโลยี
    และข้อมูลสารสนเทศของ"กรมส่งเสริมสหกรณ์"
คะแนน

กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดูผลสำรวจ  สรุปผลสำรวจ   

ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th